» Necessitat prospectiva per al sector forestal espanyol


La globalització està tenint un gran impacte per al sector forestal, la qual cosa força a les indústries forestals a continuar la seua integració, canvia amb celeritat els fluxos de matèria primera per a la indústria forestal, incrementa la competència de les nacions sobre les empreses, disminueix la importància de l’estat enfront del mercat, accelera la transferència tecnològica, etc

Davant d’això es defineixen quatre maneres de considerar el futur: passiva (acceptar els canvis), reactiva (esperar els canvis), preactiva (preparar-se per al futur), proactiva (crear el futur).

Definim la prospectiva com la disciplina que estudia el futur (del sector forestal per exemple…) des d’un punt social, científic i tecnològic amb la intenció de comprendre-ho i de poder influir en ell; i així per exemple identificar les tecnologies emergents i les innovacions que probablement produïsquen els majors beneficis econòmics i/o socials

A Espanya ja tenim l’experiència d’haver dut a terme l’elaboració d’un Pla Forestal estatal i de plans forestals autonòmics per a quasi la totalitat del territori. Durant l’elaboració d’estos documents de programació de la política forestal a un nivell estratègic, i amb l’enfocament participatiu amb què s’han abordat la major part d’ells, ja s’ha realitzat un exercici de prospectiva en moltes regions i per part de distints grups de professionals. Les empreses i indústries forestals per la seua banda realitzen per la seua banda en els seus plans estratègics de negoci, les seues pròpies prospectives d’evolució del sector a nivell local i global.

Però en cap cas s’ha abordat de manera global, i de manera transversal entre polítiques públiques i acció empresarial privada, un exercici de prospectiva del sector forestal espanyol. Ni tampoc s’ha afrontat des d’una perspectiva científica, amb unes metodologies pròpies dels estudis de prospectiva que ha sigut desenrotllat en gran manera en sectors industrials i tecnològics.

La qüestió: resulta necessari fer un exercici de prospectiva en el sector forestal espanyol amb un horitzó llunyà per a redirigir adequadament la política forestal espanyola?Comenta!

Balma Forestal SLP