» Aplicacions forestals amb LiDAR


perfil-lidar

LiDAR

lidarLa tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) es basa en la presa de les coordenades XYZ de punts del terreny a través de làser. Ell làser va muntat sobre un avió, i permet l’obtenció de dades de grans extensions en molt poc de temps. A través del LiDAR s’obté un model molt precís del terreny, ja que no sols considera la superfície terrestre sinó que els rebots del làser sobre les cobertures del terreny com és el cas de la vegetació, amb la infinitat d’aplicacions sobre el medi natural que açò representa.

Si bé la tecnologia LiDAR fins ara no està disponible de forma extensiva per a tot el territori, es preveu que en el mitjà termini es dispose d’esta informació per a la totalitat del territori. D’altra banda, el treball posterior amb la dita cartografia requereix de tècniques específiques per a la seua utilització.

Serveis que ofereix BALMA

BALMA Consultoria està col•laborant junt amb altres empreses en l’elaboració de programari específic que permeta l’obtenció automàtica dels models de combustible i la quantitat de biomassa d’una determinada zona a partir de les dades LiDAR. Per això oferim:

  • Obtenció de cartografia temàtica ambiental i forestal a partir de dades LiDAR, en funció dels objectius que es pretenguen aconseguir.
  • Aplicacions cartogràfiques de qualsevol tipus que s’obtenen a partir de les dades, com l’altura de l’arbratge, les característiques del matoll, la geomorfologia del terreny, etc.

Tecnologia LiDAR i disponibilitat de dades a Espanya

El LiDAR aerotransportat (Light Detectionand Ranging) és un sistema actiu basat en un sensor làser que es pot instal•lar en avions o helicòpters. Aquesta tecnologia està substituint cada vegada més als mètodes basats en fotogrametria per obtenir MDT d’alta precisió, amb precisions mitjanes de 15 cm en altura i una molta major densitat de mesures.

Dins del sector forestal la tecnologia LiDAR té una gran acceptació, gràcies a l’avantatge de poder mesurar la cota del terreny i la cota de la part alta de la vegetació de forma simultània, la qual cosa permet obtenir directament l’altura de la vegetació, fins i tot en zones de vegetació densa, on amb l’ús de sensors òptics no és possible tenir una visió directa del terreny.

Així doncs, aquesta tecnologia i les seves aplicacions en l’àmbit forestal està sent una revolució igual que en el seu moment va ser l’aparició de les ortofotos. Les possibilitats de visualització en tres dimensions ofereixen possibilitats d’anàlisis de les estructura forestal, i per tant la interpretació de múltiples paràmetres selvícolas de manera automatitzada, la qual cosa es tradueix en una major rapidesa i un menor cost econòmic.

La disponibilitat de dades LiDAR amb la cobertura completa d’Espanya per part del Ministeri de Foment, amb una densitat de punts de dos punts cada tres metres quadrats, converteix a Espanya al primer país d’Europa que compta amb tota la seva superfície volada amb tecnologia LiDAR, i per tant pot convertir-se en pionera en el desenvolupament d’aplicacions per al sector forestal en vols de baixa densitat de punts.

L’empresa Balma Forestal SLP desenvolupa aplicacions innovadores per al sector forestal mitjançant l’ús de tecnologia LiDAR. Quan combinem la cartografia ja existent, amb un MDT amb major precisió, i l’estructura del bosc en tres dimensions, amb la capacitat d’anàlisi d’un GIS, aconseguim una potent eina d’anàlisi. Existeixen aplicacions que s’estan desenvolupant en inventari forestal, hidrologia forestal, models de combustible, tipologies de biomassa, etc.

// Videos LiDAR //

Estructura tridimensional de la vegetació forestal

Amb la tecnologia LiDAR passem d’una concepció de disponibilitat d’informació bidimensional en píxels, a una concepció tridimensional amb un format denominat voxels (volumetric pixels), on som capaços de conèixer el percentatge de punts disposats en cada voxel de l’espai. L’estructura tridimensional en un bosc té implicacions en la propagació dels incendis forestals, en la riquesa de les comunitats silvestres, etc. A més altres aspectes funcionals dels boscos, com la productivitat, estan relacionats amb l’estructura de la cobertura forestal.

L’habilitat del LiDAR per modelar tridimensionalment de l’estructura de copes ha d’estimular un nou sistema de descripció de la cobertura arbòria. Ens hem d’anar acostumant a tractar la informació que tenim de la cobertura forestal ja no en pixels, sinó en voxels (Figura).

voxel

Aplicacions en planificació i gestió forestal

Inventari forestal
Rodalització de forests
Models de combustible
Tipologies de biomasa

Referències científiques d’aplicacions forestals amb LiDAR

Descarregat una “demo” de processat forestal amb LiDARBalma Forestal SLP