» Curs ferramentes pràctiques per la redacció de Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal


cursforestal

Introducció
Tant la legislació forestal estatal (llei 43/2003) com les lleis forestals autonòmiques, insten a la redacció de plans de gestió per a tots els terrenys forestals. La major part de la superfície forestal és de propietat privada, i requereixen esta figura de planificació.

Objectiu del curs
L’objectiu del curs és dotar els alumnes dels coneixements tècnics i pràctics necessaris per a la redacció d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal.

Acció formativa dirigida a:
Estudiants d’últim curs d’Enginyeria de Forests i Enginyeria Tècnica Forestal. Professionals del sector forestal que centren la seua activitat en la planificació dels espais i els recursos forestals, que principalment tinguen com a clients a ajuntaments i a propietaris forestals privats.

Coneixements previs necessaris
Assignatures d’inventari forestal, ordenació de muntanyes, silvicultura i sistemes d’informació geogràfica.

Metodologia didàctica
El mètode didàctic consisteix en la realització d’un exercici pràctic consistent en la redacció d’un Pla Tècnic de Gestió de principi a fi Per a agilitar el procés s’utilitzaran 3 ferramentes informàtiques (LIFOR, METABOSC i MIRAMON), que per mitjà de processos d’importació e exportació de dades  faciliten la redacció.

Programa detallat del curs

  1. Introducció a la planificació forestal
  2. Presentació dels programes informàtics
  3. Treball d’inventari en la muntanya
  4. Digitalització i elaboració cartogràfica
  5. Tractament de les dades d’inventari
  6. Definició de les característiques de la finca
  7. Definició dels objectius de la gestió
  8. Zonificació de la finca
  9. Descripció de les unitats d’actuació
  10. Programació dels aprofitaments

Visita tècnica
Es visitarà un finca forestal per a la presa de dades d’inventari i anàlisi, a partir dels quals es redactarà el Pla Tècnic

Documentació a entregar
Els programes informàtics utilitzats són lliures per a la descàrrega per Internet en: http://www.mediambient.gencat.net
Així mateix existeixen en Internet manuals per a la seua utilització, que seran referits durant el curs.

Professorat
Miguel Fabra Crespo. Enginyer de Forests
Marc Garfella Ruiz. Enginyer Tècnic ForestalBalma Forestal SLP