» Enginyeria forestal i del medi natural


despatx

BALMA Consulting acumula una àmplia experiència en redacció i direcció de projectes en enginyeria forestal i del medi natural.

Assistència tècnica

 • Planificació, ordenació i gestió dels recursos naturals (PTMGF, PSGF i IOF)
 • Silvicultura i restauració forestal
 • Plans i estratègies del medi natural
 • Prevenció d’incendis forestals
 • Estudis SIG aplicats a la gestió del medi natural i l’ordenació territorial
 • Projectes de construcció rural
 • Estudis d’integració paisatgística
 • Plans cinegètics i piscícoles
 • Estudis d’impacte ambiental
 • Dictàmens, informes, peritatges, valoracions, taxacions i auditories
 • Gestió cadastral, alçaments topogràfics, replantejaments i delimitacions
 • Màrqueting de productes forestals
 • Estudis per al control de la qualitat ambiental i de la gestió dels residus
 • Estudis i projectes d’aprofitament energètic de la biomassa
// Veure projectes destacats //

Direcció d’obra

 • Direcció d’obra d’obres hidràuliques i obra civil en el medi rural
 • Direcció d’obra en restauracions del paisatge i en jardineria
 • Direcció d’obra en recuperació ambiental i descontaminació
 • Direcció d’obra de treballs silvícoles i aprofitaments forestals
// Veure projectes destacats //


Balma Forestal SLP